VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022

SENIOŘI ČESKÉ REPUBLIKY, Z.S.
Nám. W.Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3
Významným mezníkem roku 2022 byl republikový sjezd 29.6. 2022 v budově pražského
magistrátu. Delegáti sjezdu odhlasovali změnu ve stanovách, volbu prezidenta spolku přímo
delegáty. Do druhého kola volby postoupil Ing. Jiří Pospíšil a Jana Ouředníčková,
předsedkyně krajské organizace pro hl.m. Prahu.
Ve druhém kole hlasování získala vyšší počet hlasů Jana Ouředníčková

Výkonná rada

Prezidentka SČR: Jana Ouředníčková
Víceprezidenti : Mgr. Jaroslav Jurák
Ing.Mgr. Petr Tojnar
Členové : Dr. Michal Kotas
Dana Kmošková

Prezidentka spolku byla jmenována jak o zástupce do komise Rady vlády pro seniory a
stárnutí populace pod MPSV. Komise zasedá cca 4 x ročně, máme možnost vyjadřovat se
k různým otázkám. Proběhlo připomínkování akčního plánu na příští roky, některé
připomínky zástupce spolku byly do plánu zahrnuty.
Finanční zpráva
K 1.1.2022 byly finanční prostředky ve výši 109 015,09 Kč.
K 31.12.2022 byl stav fin. prostředků 49 321,41 Kč.
V prosinci proběhla poslední splátka pokuty od FÚ za nesprávné užití prostředků z dotace
roku 2016.
Na rok 2022 spolek nepožádal v určeném termínu o dotaci na MPSV. Z finančních prostředků
za výběr známek na rok 2022 neodvedl dosluhující prezident V. Dryml povinou polovinu
krajským organizacím.

Senioři České republiky z.s.
Výsledek hospodaření za rok 2022
Viz.přiložená tabulka.
Výsledek hospodaření za rok 2022…. Ztráta -66 254,-Kč.

V průběhu dvouleté celosvětové pandemie Covidu došlo k významnému snížení členské
základny spolku. Přes to se většině organizací podařilo úspěšně navázat na předchozí
dlouholetou činnost. Základní organizace jsou finančně stabilizované, získávají podporu
nečinnost od měst, obcí, krajů a v některých případech i od soukromých subjektů.
Po téměř pětiletém vedení spolku Mudr. Drymlem se některé základní a krajské organizace
distancují od HS a neplatí příspěvky. Vedení spolku si klade za cíl navrácení dobrého jména a
důvery členů i státních institucí.
V Praze dne………………….

Schváleno dne………………..

Vysledek hospodareni 2022