Význam projektu

VÝZNAM PROJEKTU

Projekt nemá význam pouze z hlediska posilování vzájemnosti Čechů a Slováků, významné podpory cestovního ruchu a z toho plynoucího ekonomického efektu pro oba státy, či z možnosti jeho využití v rámci EU k dílčí podpoře její integrace.

Projekt má zcela zásadní význam z hlediska zdravotního. Ten se promítá nejen do posílení zdraví celé populace, ale i do úspor investic do zdravotnictví a to řádově v miliardových částkách.

Pro maximálního zhodnocení projektu jsme navázali spolupráci s Fakultou tělovýchovy a sportu Karlovy univerzity v Praze. Projekt posoudil proděkan fakulty pro vědu a výzkum profesor Ing. Václav Bunc, CSc. A jen ke skupině seniorů uvedl následující:

Zlepšování zdravotní péče i technický pokrok znamená vzrůstající počet seniorské populace. V současnosti je seniorů starších 65 let cca 20%, v roce 2050 pak budou tvořit téměř třetinu obyvatel ČR. Seniorská populace „spotřebovává“ cca 60% prostředků věnovaných na zdravotní služby obyvatelstvu ČR. Proto je žádoucí se ve zvýšené míře této populační skupině věnovat.

Je doloženo v písemnictví, že aktivní životní styl, tedy životní styl, kde má své místo pravidelná pohybová aktivita, jednoznačně ovlivňuje kvalitu života a zdravotní stav seniora. Ukazuje se, že pravidelná pohybová aktivita významně ovlivňuje stárnutí jak po stránce somatické, tak i duševní. Rozhodujícím benefitem je pozitivní ovlivnění nezávislosti a soběstačnosti seniorů, hlavně sedmém a vyšším decéniu. Toto ve svém důsledku, jako každá forma primární, ale i sekundární prevence, významně ovlivňuje – snižuje finanční náklady vynakládané na zdravotní i sociální péčí této věkové skupiny populace. Jedním z velmi účinných intervenčních prostředků, který je ekonomicky pro seniora i společnost přijatelný, je pohybová aktivita.

Pohyb je základní biologická potřeba a jeho nedostatek zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu života člověka. Kvalitní životní styl nepřímo ovlivňuje i aktuální zdravotní stav a může snížit ekonomickou náročnost seniorské populace. Je doloženo, že pohybové aktivity využívající chůzi jsou schopné zpomalit stárnutí až cca 5-7 let. Již více než 30 let je známo, že pohyb nepřidá léta životu, ale život létům, tedy že stárnutí jako proces, který nelze obejít, je možné zvládat v dobré duševní i fyzické pohodě. Cílem vhodného pohybového režimu je pak zvýšení nezávislosti a sebeobslužnosti seniorů, a tím i snížení nákladů na sociální a zdravotní služby seniorů. 

Vedle ovlivnění života seniorů může projekt poskytnout i informace o atraktivnosti prostředí pro turistické – pohybové aktivity a tím vytvářet i podklady pro rozvoj navazujících služeb, zajišťujících tyto aktivity.

Je nasnadě, že zapojení celé populace uvedený efekt mnohonásobně zvyšuje a tím zvyšuje i značné úspory pro stát. Tyto mohou být investovány například do důchodového zabezpečení.

Podle studie komplexního posouzení výskytu kardiovaskulárních onemocnění, ověření efektu intervenčních zásahů a možností nápravy se ukázalo, že zvýšení pohybové aktivity o cca 18 procent může změnou stávajícího životního stylu přinést v přepočtu na celou populaci ČR úsporu až 60 miliard korun.

Projekt aplikace dává možnost účinnost zvýšení pohybu na populaci detailně sledovat a vyhodnocovat. Nejen Fakultě tělovýchovy a sportu Karlovy univerzity, ale i dalším medicínským pracovištím, se kterými fakulta spolupracuje.