Jak založit základní organizaci/pobočný spolek

Jak založit základní organizaci/pobočný spolek Seniorů České republiky

Základní organizace se ustavuje schůzí nejméně pěti zakládajících členů (fyzických osob). Na schůzi dojde zejména k určení počtu členů výboru a volbě jeho členů. Výbor pak zvolí předsedu organizace. Fakultativně může být zřízena a zvolena také tříčlenná kontrolní komise. Z této schůze musí být pořízen zápis, jehož přílohou je prezenční listina.

Základní organizace vznikne schválením jejího vzniku krajskou radou místně příslušné krajské organizace. Po jejím schválení se základní organizace stává oficiální součástí SČR.

V tento okamžik bude ovšem organizace pouze organizační jednotkou celorepublikového (hlavního) spolku bez vlastní právní osobnosti. To není na překážku fungování a činnosti v rámci organizace, nestačí to však k možnosti založit si vlastní bankovní účet a hospodařit s vlastními penězi. Tyto prosté organizační jednotky hospodaří v rámci rozpočtu své krajské organizace a případná právní jednání pak mohou činit pouze na základě plné moci udělené předsedou krajské organizace.

K získání možnosti hospodaření s vlastním majetkem je zapotřebí získat vlastní IČO (identifikační číslo osoby). Děje se tak zápisem organizační jednotky do spolkového rejstříku za pobočný spolek SČR. Identifikační číslo přiděluje při zápisu rejstříkový soud, kterým je pro všechny organizační jednoty SČR Městský soud v Praze.

K zápisu pobočného spolku do rejstříku je nutné doložit výše zmíněný zápis z ustavující členské schůze a ustavující schůze výboru, stejně jako rozhodnutí krajské rady o schválení vzniku organizace. Dále se dokládá prohlášení předsedy ohledně souhlasu se zápisem do spolkového rejstříku a stejné prohlášení vyhotovují také členové kontrolní komise, pokud je tento kontrolní orgán ustaven. Jelikož se do spolkového rejstříku zapisuje také adresa sídla pobočného spolku, je třeba doložit i prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním sídla pobočného spolku na své adrese souhlasí. Často půjde o prohlášení vlastníka celého pozemku (domu), postačí však i vlastník samostatné bytové jednotky ve vlastnictví. Velké množství základních organizací SČR má sídlo umístěné v prostorách ve vlastnictví své obce, což lze z dlouhodobého hlediska doporučit jako nejvhodnější řešení.

Celý proces tedy sestává z několika fází a může skončit již po schválení vzniku organizace na krajské úrovni. Záleží jen na základní organizaci, zda ji forma prosté organizační jednotky stačí, nebo chce mít také možnost hospodařit s vlastním majetkem a získat pro to nezbytný zápis ve spolkovém rejstříku. Při společné vůli všech zapojených stran lze celý proces od první schůze až po vystavení výpisu ze spolkového rejstříku vyřídit za pár týdnů. Návrh na zápis pobočného spolku podává rejstříkovému soudu hlavní spolek, zpracování návrhu a zkompletování všech podkladů za vás tedy vyřídí kancelář v sídle SČR. Rejstříkový soud vydává rozhodnutí o zápisu a přidělení IČO do pěti pracovních dnů od podání návrhu, k němuž jsou přiloženy všechny výše zmíněné zakládací dokumenty.

Je však nutné upozornit, že jakmile se jednou základní organizace do rejstříku jako pobočný spolek zapíše, musí následně dbát na řádné aktualizace údajů, které se do rejstříku zapisují. O veškerém hospodaření pak musí účtovat dle platných právních předpisů a výsledky svého hospodaření také v souladu s účetními předpisy zveřejňovat.

DOKUMENTY PRO POBOČNÉ SPOLKY

Níže naleznete sadu základních dokumentů, které pobočné spolky potřebují k zápisům do spolkového rejsříku.

Seznam dokumentů a odkazy na jejich stažení:

  • přehled o majetku a závazcích, který musí do sbírky listin zakládat každoročně  všechny pobočné spolky, které vedou jednoduché účetnictví

Přehled o majetku a závazcích_šablona 

 Spolky na web – Přehled o majetku a závazcích_VYPLNĚNÝ VZOR – ke stažení ZDE

  • prohlášení funkcionářů zapisovaných do spolkového rejstříku

Prohlášení člena kontrolní komise – ke stažení ZDE

Prohlášení předsedy – ke stažení ZDE 

Komentář k dokumentům ke stažení

dokument komentář
Přehled o majetku a závazcích Přehled je určen pro pobočné spolky SČR, které vedou jednoduché účetnictví. Po sestavení jej podepisuje předseda pobočného spolku. Přehled musí být vyhotoven nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období.

 

Přehled se zakládá do sbírky listin spolkového rejstříku. K založení ho může dodat rejstříkovému soudu sám pobočný spolek, stejně tak může návrh za pobočný spolek podat ústředí (hlavní spolek). Přehledy je možné soudu dokládat pouze v elektronické podobě. Pokud pobočný spolek dodá na ústředí přehled v listinné podobě, provede potřebnou elektronizaci návrhu před podáním kancelář ústředí.

Prohlášení předsedy Prohlášení obsahuje souhlas předsedy pobočného spolku se zápisem do spolkového rejstříku, prohlášení o svéprávnosti a neexistenci úpadku, který se osvědčuje v insolvenčním řízení (např. v případě procesu oddlužení). Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen.

 

Originál prohlášení je nutné doložit k návrhu na zápis předsedy do spolkového rejstříku.

Prohlášení člena kontrolní komise Prohlášení obsahuje souhlas člena Kontrolní a revizní komise pobočného spolku se zápisem do spolkového rejstříku, prohlášení o svéprávnosti a neexistenci úpadku, který se osvědčuje v insolvenčním řízení (např. v případě procesu oddlužení). V prohlášení se uvede, zda se souhlas vztahuje k funkci člena nebo předsedy komise. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen.

 

Originál prohlášení je nutné doložit k návrhu na zápis člena či předsedy Kontrolní a revizní komise do spolkového rejstříku.