Informace pro kraje

Praha 4. prosince 2019

Kooptace do voleného orgánu

Vážení,

dne 4. 12. 2019 jsme obdrželi otázku ohledně možnosti kooptací do výboru organizací. Je pravdou, že kooptace nejsou ve stanovách nijak upravovány. Zároveň je třeba vyjít z § 246 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V odstavci druhém § 246 je uvedeno:

(2) Neurčí-li stanovy jinak, mohou členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.

Kooptace jsme ve stanovách nevyloučili, a proto dle občanského zákoníku možné jsou. Samozřejmě pod podmínkou, že při nejbližší členské schůzi bude kooptace potvrzena členskou schůzí hlasováním dle stanov.

_________________

Jakub Hedl
Sekretariát