Celokrajské setkání seniorů u příležitosti oslavy Mezinárodního dne seniorů

Dne 24.října 2018 uspořádala Krajská rada seniorů Karlovarského kraje pro své členy z pěti základních organizací a 3 klubů nejen společnou oslavu Mezinárodního dne seniorů, ale hlavně vzájemné setkání.

Zástupci všech organizací se sjeli do Karlových Varů, kde se v prostorách Krajské knihovny toto setkání uskutečnilo. Účast na tomto setkání přijal náměstek hejtmanky Karlovarského kraje pan Mgr. Kubis, náměstek hejtmanky pan Hurajčík, náměstek primátora Města Karlovy Vary pan Mgr. Klsák, víceprezident Seniorů ČR pan ing.Tojnar a zástupce Policie pan Jalůvka. Setkání bylo v režii předsedkyně Krajské rady seniorů paní Majdlové.

Nejprve bylo na pořadu seznámení s činností jednotlivých organizací, které představili její předsedové. Na adresu všech nutno říci, že všechny organizace pracují velice dobře, a proto i rozsah činnosti, kterou se mohli pochlubit byla obsáhlá. Každá z organizací se snaží připravovat pro své členy co nejvíce akcí, které je zajímají a kterých se zúčastňují rádi. Jsou to zejména společenská posezení, návštěvy divadel, koncertů, zájezdy, různé hry. Taneční skupina Country ladies navštěvuje Domovy důchodců a různé společenské akce v okolí Karlovarska. Městská org. K.Vary mimo jiné zajišťuje pro své členy v klubovně masáže a možnost návštěvy kadeřnice. V organizaci Krásno tančí skupina Radost, které se pravidelně schází k nácvikům a své vystoupení pak prezentují na různých akcích seniorů.

Každý z přítomných hostů seznámil seniory s činností v sociální oblasti péče o seniory v oblasti Kraje i ve městě Karlovy Vary. Současně všichni odpověděli na řadu otázek, které od přítomných seniorů dostali. Od víceprezidenta p. Tojnara jsme se dozvěděli, že pro letošní rok žádné finance Ústřední výbor SČR od MPSV nedostane a tudíž ani naše organizace neobdrží příspěvky dle pořádaných akcí v roce 2018.

Po vyčerpání této oficiální části se všichni účastníci odebrali k dobrému obědu. Po obědě při kávě a zákusku pokračovalo setkání již v zábavné formě. Nejprve nám zatančily dvě skupiny našich seniorek z Krásna a Karlových Varů. Ze základní organizace Karlovy Vary nám zazpíval pěvecký soubor Mihulky. Všechna vystoupení byla přímo profesionální a účastníci je odměňovali upřímným a dlouhotrvajícím potleskem. Závěr společenského odpoledne zakončili svým tanečním vystoupením děti ze základní školy, které nadchly účastníky talentem a radostí z pohybu.

Za možnost uspořádat akci přátelské setkání v prostorách Kraj. knihovny spolu s pohoštěním, drobnými dárky děkujeme hejtmance paní Mgr. Mračkové Vildumetzové a náměstkovi hejtmanky panu Mgr.Kubisovi.

Všichni přítomní se společně dobře pobavili a se zájmem si poslechli i informace jak pracují jednotlivé organizace v Kraji. Toto setkání, které bylo součástí letošních oslav Mezinárodního dne seniorů v našem kraji bylo všemi velmi kladně hodnoceno a vřelý dík patří Krajské radě seniorů Karlovy Vary zejména předsedkyni paní Majdlové za pozvání a celou organizaci této velmi zdařilé oslavy.

Zapsala Eva Lanczová