Zápis ze zasedání X. republikového sjezdu

Svaz důchodců České republiky, z. s.
Zápis ze zasedání X. republikového sjezdu
8. 11. 2017

Zahájení
Zasedání Republikového sjezdu Svazu důchodců České republiky, z. s., se sídlem náměstí Winstona
Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 00408182, konané 8. 11. 2017 bylo zahájeno v 10.00 ve
velkém sále Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí 2, Praha 1.
K zasedání se sešli delegáti dle listiny přítomných zvolení podle klíče stanoveného Ústřední radou ve výzvě
k volbě delegátů rozeslané předem základním organizacím.

Zasedání zahájil předseda SDČR Ing. Oldřich Pospíšil, který úvodem přivítal delegáty a hosty sjezdu, omluvil
prezidenta České republiky s tím, že bude přečtena jeho zdravice, a potom předal slovo řídícímu sjezdu panu
Miloslavu Mrštinovi. Následně všichni povstali k přednesení české hymny dětským pěveckým souborem
Rolnička. Po skončení kulturního úvodu zahajovatel přistoupil k ověření, zda je sjezd způsobilý se usnášet. Po
kontrole prezenční listiny bylo konstatováno, že na zasedání je přítomno 159 delegátů z celkového počtu 164,
tj. účast 96,95 %; sjezd tedy byl způsobilý se usnášet podle čl. 22 písm. c) stanov.
Program zasedání společně s časem a místem konání sjezdu byl delegátům sdělen ve lhůtě dle čl. 22 písm. c)
stanov.

Program byl předložen sjezdu ke schválení podle čl. III. odst. 11 jednacího řádu v následující podobě:
I. Procedurální otázky
II. Zpráva předsedy SDČR
III. Zpráva předsedy Ústřední revizní a kontrolní komise
IV. Vystoupení hostů
V. Zpráva mandátové komise
VI. Schválení nových stanov
VII. Potvrzení/oznámení nového složení Ústřední rady
VIII. Volba členů Ústřední kontrolní a revizní komise
IX. Oznámení výsledků volby členů Výkonné rady a nového vedení
X. Cestovní aktivity
XI. Diskuze delegátů
XII. Programové prohlášení SDČR na nové volební období
XIII. Schválení formulace usnesení sjezdu

Výsledek hlasování o návrhu:
PRO/PROTI/ZDRŽEL SE: 159/0/0

Přijaté usnesení:
Republikový sjezd schvaluje předložený program zasedání.

Průběh zasedání
I. Procedurální otázky
Úvodem bylo přistoupeno ke schválení jednacího řádu sjezdu, který stanoví pravidla pro jeho další jednání.
Jednací řád byl předem schválen Ústřední radou SDČR, která navrhuje sjezdu, aby veškeré rozhodovací akty
byly prováděny aklamací. Na diskusní příspěvek je stanovena doba 3 minut, pro hosty 5 minut. Pokud chce
delegát diskutovat déle, požádá o to předem řídícího sjezdu, který nechá rozhodnout plénum. V případě
podání více návrhů na usnesení, se hlasuje jako první o posledním návrhu. Hlasují jenom delegáti, a to
zvednutím ruky se žlutým mandátním lístkem, který byl delegátům předán u prezence.
Řídící sjezdu pan Miloslav Mrština představil a následně nechal hlasovat o schválení jednacího řádu a složení
pracovního předsednictva řízení sjezdu:
Ing. Oldřich Pospíšil – předseda SDČR
František Prášek – místopředseda SDČR
Ivan Vodák – místopředseda SDČR
Miloslav Mrština – řídící 10. sjezdu SDČR
Mgr. Alena Kudličková – řídící 10. sjezdu SDČR
Jana Tymlová – hlavní skrutátorka

Výsledek hlasování o návrhu:
PRO/PROTI/ZDRŽEL SE: 159/0/0

Přijaté usnesení:
Republikový sjezd schvaluje předložený jednací řád a pracovní předsednictvo ve složení: Oldřich
Pospíšil, František Prášek, Ivan Vodák, Miloslav Mrština, Alena Kudličková a Jana Tymlová.
Po zvolení pracovní předsednictvo zaujalo svá místa za předsednickým stolem.
Představení a volba pracovních komisí sjezdu – mandátová, návrhová a volební – podle jednacího řádu
se o složení každé komise hlasuje jako o celku. Všechny komise, ihned po zvolení, zahájí svoji práci.

Návrh na složení mandátové komise:
Předsedkyně – Iva Franzová a členky – Mgr. Eva Feiglová, Ilona Marková
Výsledek hlasování o návrhu:
PRO/PROTI/ZDRŽEL SE: 159/0/0

Přijaté usnesení:
Republikový sjezd schvaluje Mandátovou komisi ve složení: Iva Franzová, Eva Feiglová a Ilona
Marková.

Návrh na složení návrhové komise:
Předseda – PaedDr. Jan Žáček a členové – Anna Pinterová, Ing. Marcel Kraus
Výsledek hlasování o návrhu:
PRO/PROTI/ZDRŽEL SE: 159/0/0

Přijaté usnesení:
Republikový sjezd schvaluje Návrhovou komisi ve složení: Jan Žáček, Anna Pinterová a Marcel Kraus.
Návrh na složení volební komise:
Předseda – Ing. Ladislav Polášek a členové – Eva Kočálková a Ing. Dalibor Kališ
Výsledek hlasování o návrhu:
PRO/PROTI/ZDRŽEL SE: 159/0/0

Přijaté usnesení:
Republikový sjezd schvaluje Volební komisi ve složení: Ladislav Polášek, Eva Kočálková a Dalibor
Kališ.

II. Zpráva předsedy SDČR
Zprávu o činnosti SDČR za období 2014 – 2017 přednesl předseda Ing. Oldřich Pospíšil. Informoval o stavu
plnění úkolů přijatých na minulém sjezdu. Seznámil přítomné se zprávou o hospodaření SDČR a
s dosaženými výsledky při prosazování zájmů důchodců. Dále hovořil o spolupráci s ministerstvy, hejtmany a
politickými organizacemi.
Zmínil se také o aktivní činnosti Krajských rad SDČR a spolupráci SDČR v rámci RS ČR a ocenil další
spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi důchodců v rámci EURAG.

III. Zpráva předsedy Ústřední kontrolní a revizní komise
Zprávu o činnosti Ústřední kontrolní a revizní komise v mezisjezdovém období přednesl předseda komise pan
Petr Kalábek. Mimo jiné konstatoval, že proběhlo 12 kontrol s výsledkem většinou bez závad, kromě kontroly
v Jihočeském kraji, kde byly shledány některé nedostatky, které byly průběžně odstraňovány, trvající budou
odstraněny nejpozději do II./2018.

IV. Vystoupení hostů
Úvodem přečetla Mgr. Kudličková, předsedkyně Krajské organizace Jihomoravského kraje, zdravici
prezidenta České republiky a předsedy vlády ČR. Sjezd přišel také pozdravit náměstek primátorky hl. m.
Prahy pan Petr Dolínek, který popřál všem přítomným na půdě Magistrátu úspěšné jednání.

Zástupci ministerstev
Náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí pro řízení sociálně pojistných systémů Ing. Iva Merhoutová,
MBA, omluvila paní ministryni a mimo jiné hovořila o valorizaci důchodů v minulosti, připomněla, že letos
byly schváleny nové pravidla valorizace, takže zvýšení se promítne již od ledna 2018. Popřála jednání sjezdu
mnoho úspěchů. Také druhá zástupkyně z MPSV paní Mgr. Jana Hanzlíková pozdravila delegáty sjezdu.

Zástupci politických stran
Za KSČM předal zdravici seniorům pan místopředseda Ing. Jiří Dolejš, poděkoval za práci seniorských
spolků, která je velmi cenná a politici ji určitě potřebují. Hovořil také o důchodech, s tím, že je rozdíl mezi
důchody seniorů. KSČM chce garantovat, aby neoslaboval I. pilíř důchodové reformy.
Za Hnutí ANO pozdravil sjezd jeho předseda pan Andrej Babiš, který hovořil o dosažených výsledcích vlády
ve prospěch seniorů, když byl ve vládě ještě on. Hnutí ANO chce vytvořit skutečný důchodový účet a oddělit
ho od rozpočtu. Volební slib – zvýšit základ pro výpočet z 9 % na 10 % a dále zajistit důchodovou reformu.
Sociální bydlení lze zajistit spoluprácí napříč politickými stranami. Dále hovořil o volbách a současné situaci.

Ostatní pozvaní hosté
MUDr. Jiří Běhounek, člen Rady Asociace krajů ČR, z pověření hejtmanky a předsedkyně Rady Asociace
krajů ČR Mgr. Jany Vildumetzové, pozdravil sjezd a vyzdvihl dobrou spolupráci s krajskými samosprávami,
zejména podpory Senior pointů, Senior pasů a dále mezigenerační spolupráci. Konstatoval, že při Radě
Asociace krajů funguje sociální komise, kam se mohou organizace seniorů obrátit.
Dr. Zdeněk Pernes, předseda organizace Rada seniorů ČR pozdravil přítomné a poděkoval za tříletou
spolupráci. Částečně kriticky hodnotil spolupráci s vládou s tím, že na jejich sjezdu před půl rokem apelovali
na ostudnou valorizaci v roce 2015 (navýšení 40,- Kč) a vláda uposlechla a „dala“ seniorům v následném roce
jednorázový příspěvek ve výši 1200 korun! Poděkoval za progresivnější a spravedlivější valorizační vzorec a
ubezpečil přítomné, že Rada seniorů bude nadále vyvíjet tlak na politické strany, aby proběhla důchodová
reforma a změny v systému zdravotnictví, apel na sociální bydlení. V závěru poděkoval předsedovi Ing.
Pospíšilovi za vše, co pro 2 420 000 důchodců v ČR vykonal. Dále poděkoval panu Práškovi a všem, kteří
aktivně pracují v krajských radách a také za příspěvky do časopisů a všechna pozvání na aktivity v základních
organizacích.
Hosté ze Svazu penzioněrů Ruska pozdravili přítomné a předali pozdravy předsedy Valerije Rjazanského za
1,5 milionu důchodců z Ruska. Hovořili o minulé etapě spolupráce mezi SSSR a ČSSR a také o současné
spolupráci Ruska a ČR. Předali předsedovi SDČR a předsedům/kyním krajských organizací diplomy,
suvenýry a další ocenění vzájemné spolupráce. Překlad z ruštiny zajistil pan Vajs, který se o tuto delegaci také
po celou dobu pobytu staral.

Hosté z Jednoty důchodců Slovenska
Zástupce hostů z Jednoty důchodců Slovenska pan Matúško Ján poděkoval za pozvání a pozdravil přítomné
za 93 000 členů důchodců na Slovensku. Vysoce vyzdvihl významnou spolupráci mezi oběma organizacemi,
připomněl podepsané společné Memorandum. Přiblížil činnost slovenských důchodců a hovořil o valorizaci
důchodů na Slovensku. Předal vyznamenání Krajských rad (Košice a Žilina) II. stupně předsedovi Oldřichu
Pospíšilovi a paní Zlatuši Paršové a dále Čestná uznání panu Vodákovi a paní Anně Pinterové.
Ocenění zakládajícího člena organizace SDČR
Předseda Svazu důchodců hlavního města Prahy pan Miloslav Mrština předal „Pamětní list“ a finanční dar
zakládajícímu členovi organizace SDČR, držiteli členského průkazu č.1, panu Ing. Zdeňku Simonovi,
poděkoval mu za účast na sjezdu a popřál hodně zdraví do dalších let.

V. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných delegátů
Předsedkyně mandátové komise paní Iva Franzová oznámila, že bylo na 10. sjezd pozváno celkem 164
delegátů a je přítomno 159, což je 96,95 %. Konstatovala, že 10. sjezd je před zahájení hlasování o dalších
bodech usnášeníschopný.

VI. Schválení nových stanov
Autor návrhu nových stanov Viktor Hatina představil návrh a důvody vedoucí k jeho předložení v souladu
s doprovodným informačním materiálem zařazeným ve sjezdových podkladech. K dotazům položeným
delegáty byly blíže vysvětleny postupy v oblastech
 kontroly výkonu funkce člena voleného orgánu a možnosti jejich odvolání dle čl. 17.4 návrhu nových
stanov;
 možnosti provedení kooptace dle § 246 odst. 2 občanského zákoníku;
 přezkumu odvolání člena SDČR dle čl. 6.4.4 návrhu nových stanov;
 provádění kontrol kontrolními orgány na návrh dle čl. 12.8 návrhu nových stanov;
 zastoupení předsedů organizací při nemožnosti dočasně vykonávat funkci dle § 441 občanského
zákoníku.
Republikovému sjezdu bylo navrženo schválení předloženého návrhu nových stanov.

Výsledek hlasování o návrhu:
PRO/PROTI/ZDRŽEL SE: 119/3/10

Přijaté usnesení:
Republikový sjezd schvaluje předložený návrh stanov.

Nové stanovy vstoupily v účinnost okamžikem přijetí na základě svého čl. 19.4. Dále bylo přistoupeno
k hlasování o usneseních navržených k hlasování delegáty před přistoupením k hlasování o nových stanovách
podle čl. 8.4.5 stanov.
Republikovému sjezdu bylo navrženo k přijetí usnesení ve znění: „Republikový sjezd pověřuje Ústřední radu
k provedení změn ve stanovách spočívajících v nahrazení názvu statutárního orgánu SDČR z prezidenta na
předsedu a nahrazení označení viceprezident za místopředseda.“
Výsledek hlasování o návrhu:
PRO/PROTI/ZDRŽEL SE: 27/50/10

Návrh usnesení nebyl přijat.
Republikovému sjezdu bylo navrženo k přijetí usnesení ve znění: „Republikový sjezd pověřuje Ústřední radu
k provedení změn ve stanovách spočívajících v nahrazení názvu SDČR a jeho organizačních jednotek ze
současného ‚Svaz důchodců České republiky, z. s.‘ na ‚Senioři České republiky, z. s.‘.“
Výsledek hlasování o návrhu:
PRO/PROTI/ZDRŽEL SE: 67/51/16

Přijaté usnesení:
Republikový sjezd pověřuje Ústřední radu k provedení změn ve stanovách spočívajících v nahrazení
názvu SDČR a jeho organizačních jednotek ze současného „Svaz důchodců České republiky, z. s.“ na
„Senioři České republiky, z. s.“.

VII. Potvrzení/oznámení nového složení Ústřední rady
Předseda volební komise Ing. Ladislav Polášek představil delegátům nové členy Ústřední rady, kterými se na
základě čl. 9.1 nových stanov stali předsedové krajských organizací. Republikový sjezd vzal svým hlasováním
nové členy Ústřední rady na vědomí.

VIII. Volba členů Ústřední kontrolní a revizní komise
Předseda volební komise Ing. Ladislav Polášek představil kandidáty do Ústřední kontrolní a revizní komise:
Petr Kalábek, Milan Dymák, Olga Šnoblová, Zdena Svobodová a Miloslava Krfotová. Republikovému sjezdu
byla navržena volba těchto kandidátů za členy Ústřední kontrolní a revizní komise.
Výsledek hlasování o návrhu:
PRO/PROTI/ZDRŽEL SE: 156/0/3
Přijaté usnesení:

Republikový sjezd volí za členy Ústřední kontrolní a revizní komise Petra Kalábka, Milana Dymáka,
Olgu Šnoblovou, Zdenu Svobodovou a Miloslavu Krfotovou.
Ve 13 hodin byla vyhlášena hodinová přestávka.
Stránka 6 z 10

IX. Oznámení výsledků volby členů Výkonné rady a nového vedení
Předseda volební komise Ing. Ladislav Polášek představil kandidáty do Výkonné rady: MUDr. Vladimír
Dryml, Ing. Oldřich Pospíšil, Miloslav Mrština, František Prášek, Mgr. Alena Kudličková, Marie Majdlová,
Ing. Mgr. Petr Tojnar, Ing. Olga Jandová a Rudolf Dočkálek. Výkonná rada byla ustavena jako sedmičlenná.
Volba funkcionářů proběhla tajným hlasováním.

Výsledné složení Výkonné rady:
MUDr. Vladimír Dryml prezident
Ing. Olga Jandová viceprezidentka
Ing. Mgr. Petr Tojnar viceprezident
Miloslav Mrština viceprezident
František Prášek člen
Marie Majdlová členka
Ing. Emil Efler člen

Republikový sjezd vzal svým hlasováním nové složení Výkonné rady na vědomí.

X. Cestovní aktivity
Za Cestovní kancelář SENIOR TRAVEL – Mgr. Pekař promítl nabídku možných aktivit výhodných pro
seniory. Sídlo kanceláře je Na Bělidla 34, telefon: 778 493 499.

XI. Diskuze delegátů
Řízení druhé části sjezdu zajistila Mgr. Alena Kudličková.
Nejprve vystoupil nově zvolený prezident SDČR pan MUDr. Vladimír Dryml, který poděkoval panu Ing.
Oldřichu Pospíšilovi za dosavadní práci a dosažené výsledky. Vyjádřil, mimo jiné, že chce aktivně pokračovat
v práci pro moderní a důstojnou celorepublikovou organizaci seniorů.
Ing. Groh z královohradecké organizace poděkoval pracovnicím kanceláře Ústředí, ale mrzí ho, že nebyl
distribuován návrh Stanov, tak jak bylo slíbeno na 13. ÚR SDČR dne 31. 10. 2017, ačkoli Mgr. Hatina je
k rozeslání předal. Dále přednesl svůj názor na název „Senior“ a vyzval přítomné ke změně z „Důchodců“ na
„Seniory“.
Ing. Oldřich Pospíšil poděkoval za dosavadní důvěru a všem spolupracovníkům za dosavadní spolupráci.

XII. Programové prohlášení SDČR na nové volební období
Předseda návrhové komise pan dr. Jan Žáček přečetl Programové prohlášení SDČR, o kterém nechala
předsedající sjezdu následně hlasovat. S dokumentem musí být seznámeni všichni členové základních
organizací SDČR, bude zveřejněno na webových stránkách.

Svaz důchodců ČR vyhlašuje pro svoji další činnost v letech 2017–2021 následující programové prohlášení:
1. SDČR se bude aktivně podílet na realizaci Národního akčního plánu.
2. SDČR bude samostatně vystupovat při prosazování zájmů a řešení problémů důchodců
v České republice na úrovni vlády, ministerstev, poslanců, senátorů a spolupracujících politických
stran a hnutí.
3. SDČR zvýší aktivní spolupráci se společenskými organizacemi a hnutím, které veřejně
vyjadřují svá stanoviska k sociální politice státu.
4. SDČR bude prosazovat rovnou valorizaci důchodů.
5. SDČR bude nadále rozvíjet spolupráci s partnerskými seniorskými organizacemi na
Slovensku, dále v Rusku, Německu, Polsku a Rakousku s cílem aplikovat tamní zkušenosti v oblasti
sociální politiky státu.
6. SDČR se bude aktivně podílet na rozšíření SENIORPASU v České republice s možností jeho
využití v zahraničí.
7. SDČR bude nadále usilovat o státní dotace na podporu relaxačních aktivit důchodců
v českých lázních.
8. SDČR ve spolupráci s Krajskými radami SDČR pokračovat v konání celorepublikových
sportovních her, turistických srazů. Podpoří pořádání festivalů zájmové činnosti důchodců v oblasti
pěveckých a tanečních souborů.
9. SDČR zvýší svoji aktivitu při získávání finančních prostředků od soukromých subjektů,
evropských a místních zdrojů.
10. SDČR bude nadále prosazovat zvýšení právní ochrany důchodců na veřejnosti a přiznání
statusu chráněné osoby pro důchodce.
11. SDČR zásadně zkvalitní propagaci aktivit důchodců v tisku, regionální a České televizi
s cílem získání pravidelného pořadu v jejich vysílání,
12. Krajské rady SDČR zabezpečí u svých základní organizací navýšení členské základny, ale i
založení nových organizací v regionu,
13. Krajské rady SDČR zintenzivní spolupráci s hejtmany, primátory a starosty ve svých
regionech s cílem získání maximální podpory pro činnost důchodců.
Výsledek hlasování o návrhu:
PRO/PROTI/ZDRŽEL SE: 134/0/0

Přijaté usnesení:
Republikový sjezd schvaluje programové prohlášení 10. sjezdu a zásady hospodaření SDČR ze dne 8.
11. 2017.

XIII. Schválení formulace usnesení sjezdu
Předseda návrhové komise pan dr. Jan Žáček přečetl návrh usnesení 10. sjezdu, o kterém nechala předsedající
sjezdu následně hlasovat:
10. sjezd SDČR schvaluje
 Zprávu o činnosti SDČR za uplynulé období 2014–2017
 Zprávu o činnosti Ústřední kontrolní a revizní komise SDČR
 Programové prohlášení 10. Sjezdu SDČR
 Předložený návrh stanov SDČR
 Zásady hospodaření SDČR
 Zprávu o volbě Ústřední kontrolní a revizní komise SDČR
 Zprávu o složení Ústřední rady a zprávu o volbě Výkonné rady, prezidenta a tří viceprezidentů SDČR
10. sjezd SDČR ukládá:
 Rozpracovat Programové prohlášení 10. sjezdu SDČR na všech stupních organizace SDČR a
důsledně jej plnit.
 Ústřední radě SDČR věnovat pozornost a komunikaci s pobočnými spolky na regionální úrovni.
Kontrolu provádět průběžně na schůzích ÚR SDČR.
 Prezidentovi a viceprezidentům SDČR důsledně prosazovat zájmy důchodců na úrovni ministerstev
a rady vlády pro stárnutí populace České republiky.
 Výkonné radě SDČR ustanovit pracovní komise pro plnění úkolů vyplývajících z přijatých
dokumentů sjezdu. Provést vyhodnocení diskuzních vystoupení delegátů na 10. Sjezdu.
 Tiskové komisi zpracovat záznam z průběhu jednání 10. Sjezdu SDČR a rozeslat v elektronické
nebo tištěné podobě všem předsedům Krajských a Regionálních organizací SDČR.
 Krajským radám zlepšit vzájemnou komunikaci, předávání zkušeností a nových poznatku
směřujících k rozvoji SDČR.
 Předsedům Krajských organizací SDČR zvýšit na tlak státní a politickou reprezentaci na úrovni
krajů, měst a obcí při prosazování požadavků důchodců, získávání grantů a dotací na pořádané akce.
 Delegátům 10. sjezdu SDČR informovat o průběhu 10. sjezdu SDČR, jeho výsledcích a napomáhat
při jejich prosazování.
 Členské základně SDČR, propagovat a publikovat výsledky své práce v místním tisku, regionální
televizi a v časopise Doba seniorů.
Výsledek hlasování o návrhu:
PRO/PROTI/ZDRŽEL SE: 134/0/0

Přijaté usnesení:
Republikový sjezd schvaluje usnesení 10. sjezdu dne 8. 11. 2017.

Závěr
Předsedající zasedání ukončila v 16.20 hodin. Poděkovala všem přítomným za účast na sjezdu a popřála
hodně zdraví a šťastnou cestu do domovů.
Zápis byl vyhotoven 14. listopadu 2017. Součástí tohoto zápisu je prezenční listina delegátů přítomných na
sjezdu.

Zapsala:
_____________________________
Ing. Olga Jandová
viceprezidentka